IHK Fosa

Składanie wniosku

Do złożenia wniosku uprawnione są wszystkie osoby, które uzyskały za granicą oficjalnie uznawany dyplom zawodowy i chciałyby pracować w tym zawodzie na terenie Niemiec. Natomiast osoby nieuprawnione do złożenia wniosku to osoby posiadające jedynie kwalifikacje nieformalne, np. zdobyte wyłącznie na podstawie doświadczenia zawodowego.

Wnioskodawcy nieposiadający stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, względnie na terenie UE/EOG/Szwajcarii lub niebędący obywatelami wymienionych krajów, muszą ponadto udokumentować, że chcieliby w Niemczech pracować w wyuczonym zawodzie (zamiar podjęcia działalności zarobkowej). Stosowne dokumenty potrzebne do tego to przykładowo: umowa o pracę, dowód nawiązania kontaktu z miejscowymi pracodawcami, biznesplan, wiza wjazdowa lub wniosek o wydanie wizy, jeśli zawarto już umowę o pracę.

Wniosek może zostać złożony niezależnie od obywatelstwa wnioskodawcy i jego statusu pobytowego w Niemczech. Możliwe jest również składanie wniosków bezpośrednio z zagranicy.

Ważne wskazówki

Forma składania wniosku

Proszę dostarczyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w postaci luźnego pliku kartek. Należy zrezygnować ze wszelkiego rodzaju zszywania i łączenia dokumentów.

Kopie dokumentów

Kopie proszę dostarczać jako kopie kolorowe, w miarę możliwości w formacie A4. Prosimy o nieprzysyłanie z własnej inicjatywy oryginałów dokumentów (oprócz formularza wniosku). Za ewentualnie otrzymane oryginały nie przejmujemy odpowiedzialności. Niekompletne i nieczytelne kopie nie mogą być uwzględnione w toku postępowania.


Imigracja wykwalifikowanych pracowników

Proszę zasięgnąć informacji czy w Państwa przypadku uznanie kwalifikacji jest warunkiem uzyskania prawa wjazdu do Niemiec (nie dotyczy obywateli UE). Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie "Make It In Germany".

Wniosek i dokumentacja

Aby sprawdzić równoważność kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą, należy złożyć wniosek w IHK FOSA.

Formularz wniosku znajdą Państwo tutaj:

Wniosek o stwierdzenie równoważności wraz z listą potrzebnych dokumentów

IHK FOSA Application Form

Application for Foreign Professional Qualifications Equivalence including overview documents to be attached

Wpis na temat zawodu porównywalnego

We wniosku należy wpisać tzw. zawód porównywalny, z którym będzie porównywane wykształcenie zdobyte za granicą. Poniżej znajdą Państwo listę zawodów leżących w kompetencji IHK FOSA, zarówno podstawowego kształcenia zawodowego, jak i wyższego stopnia kształcenia. Pomoc w ustaleniu zawodu porównywalnego oferuje strona „Berufenet” Federalnej Agencji Pracy, która zawiera m.in. krótkie opisy zawodów. W razie pytań polecamy skorzystanie z porady w IHK Państwa miejsca zamieszkania lub w innym punkcie doradztwa.

Lista zawodów IHK

IHK Berufeliste

Liste mit allen Ausbildungsberufen und Fortbildungs- abschlüssen in Zuständigkeit der IHK FOSA

Od częściowego do pełnego uznania kwalifikacji zawodowych

Po uzyskaniu przez Państwo częściowego uznania kwalifikacji zawodowych możliwe jest, poprzez zastosowanie odpowiednich metod uzupełniania kwalifikacji, takich jak praktyka, nowo zdobyte doświadczenie zawodowe czy kurs dokształcający, poprawienie stanu swojej dotychczasowej wiedzy. Następnie w ciągu pięciu lat od uzyskania częściowego uznania kompetencji należy złożyć w IHK FOSA tzw. wniosek uzupełniający (niem. Folgeantrag). Wniosek ten umożliwi Państwu uzyskanie potwierdzenia posiadania pełnych kwalifikacji zawodowach.

Jeżeli uzyskali Państwo potwierdzenie częściowego uznania kwalifikacji zadowowych, należy w celu uzyskania dalszych informacji skontaktować się z konsultantem do spraw uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Państwa izbie przemysłowo-handlowej w miejscu zamieszkania, bądź z przedstawiacielem innej instytucji odpowiedzialnej za doradztwo w tym zakresie. Uzyskają tam Państwo poradę na temat sposobu uzupełnienia brakujących kwalifikacji zawodowych. Również IHK FOSA chętnie służy Państwu w tym przypadku poradą.

Wniosek uzupełniający wraz z listą potrzebnych dokumentów

IHK FOSA Follow-up Application

Follow-up application including overview documents to be attached

Samples power of attorney (german only)

Please note that we may accept only the german version of the power of attorney

Power of attorney for individuals

Power of attorney for employer

Note on the use of the samples power of attorney:

These samples have been prepared with the greatest care, but do not claim to be complete or correct. They are to be understood as an assistance in regrads to the formulation and are only intended to provide a suggestion as to how the typical interests between the parties can be properly balanced. However, this does not release the user from the obligation to carefully examine the document on his or her own responsibility. The samples power of attorney are a non-binding suggestion for a possible arrangement. The use of the template is at your own risk. If you require a customized power of attorney, you should seek professional advice.

Tłumaczenia

Z wyjątkiem dokumentów sporządzonych w języku angielskim wszelka dokumentacja obcojęzyczna musi zostać przetłumaczona na język niemiecki.

Wykaz tłumaczy języka niemieckiego w Niemczech podany jest na stronie www.justiz-dolmetscher.de, a w Polsce na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tlumacze-przysiegli.

IHK FOSA może odstąpić od wymogu dostarczenia tłumaczeń np. w sytuacji, gdy któryś z naszych pracowników włada danym językiem.

Wypełniony wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać na adres:

IHK FOSA
Ulmenstraße 52g
90443 Nürnberg
Germany

Until further notice, applications can only be submitted by post!