IHK Fosa

Przebieg postępowania

W toku postępowania o stwierdzenie równoważności kwalifikacji IHK FOSA sprawdza, czy istnieją istotne różnice pomiędzy kwalifikacjami zawodowymi zdobytymi za granicą a ich niemieckim odpowiednikiem.

Głównym kryterium porównawczym jest program i czas trwania kształcenia oraz kwestia, czy ewentualne różnice w wykształceniu mają decydujące znaczenie dla możliwości wykonywania danego zawodu w Niemczech. Nie jest zatem wymagana całkowita zgodność z niemieckim zawodem referencyjnym.

Jeśli istnieją istotne różnice pomiędzy wykształceniem zagranicznym a niemieckim, IHK FOSA sprawdza, czy różnice te można zniwelować poprzez udokumentowane doświadczenie zawodowe lub inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje w danym zawodzie (np. świadectwa kształcenia podyplomowego, kursy, szkolenia itp.).

IHK FOSA sprawdza równoważność posiadanych kwalifikacji na podstawie przedłożonej dokumentacji, może się jednak posłużyć również innymi metodami i źródłami informacji (np. zasięgnięcie informacji w kraju pochodzenia wnioskodawcy). Jeśli przedłożone dokumenty okażą się niewystarczające, IHK FOSA może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji (np. podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub innych dokumentów mogących dostarczyć informacji na temat zawartości merytorycznej i czasu trwania kształcenia zawodowego za granicą).

Zakończenie postępowania

Po zakończeniu postępowania o stwierdzenie równoważności kwalifikacji IHK FOSA wydaje oficjalną i prawnie zabezpieczoną decyzję. Generalnie możliwe są następujące wyniki postępowania:

  • Jeśli nie zostaną stwierdzone istotne różnice pomiędzy kwalifikacjami uzyskanymi za granicą i ich odpowiednikiem w Niemczech, poświadczona zostanie pełna ich równoważność.
  • Jeżeli istnieją istotne różnice, lecz również porównywalne kwalifikacje, wówczas IHK FOSA poświadcza częściową ich równoważność. W decyzji w pozytywny sposób zostaną przedstawione posiadane kwalifikacje oraz opisane istniejące istotne różnice w porównaniu do odpowiedniego zawodu w Niemczech. Umożliwi to wnioskodawcy planowe dokształcenie się w celu wyrównania niedoborów oraz ewentualne ponowne złożenie wniosku o uzyskanie pełnego uznania.
  • W razie stwierdzenia braku jakiejkolwiek równoważności pomiędzy kwalifikacjami zagranicznymi a ich niemieckim odpowiednikiem wniosek zostanie odrzucony i nie zostanie sporządzony pozytywny spis posiadanych kwalifikacji.

Jeżeli nie będzie możliwości wyjaśnienia stanu rzeczy, np. z uwagi na to, że wnioskodawca nie dopełni obowiązku współdziałania, polegającego na dostarczeniu wszystkich dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku, wniosek zostanie odrzucony.

Czas trwania postępowania

Postępowanie o stwierdzenie równoważności zasadniczo zostanie zakończone w ciągu 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach ten termin może zostać przedłużony, np. w przypadku niezłożenia wszystkich koniecznych dokumentów.