IHK Fosa

Korzyści dla wnioskodawców

Wielu imigrantów nabyło w swoim kraju pochodzenia kwalifikacje zawodowe, które w Niemczech są pilnie poszukiwane. Jednakże do tej pory niemieckim pracodawcom było bardzo trudno prawidłowo ocenić zagraniczne kwalifikacje zawodowe. Skutek tego jest taki, że osoby z kwalifikacjami zdobytymi za granicą często nie znajdują w Niemczech pracy albo muszą pracować w zawodach, które nie odpowiadają posiadanemu przez nich wykształceniu.

Środkiem zaradczym na taką sytuację jest nowa ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą. Stwarza ona jasność i przejrzystość oraz otwiera wielu imigrantom w Niemczech lepsze perspektywy zawodowe.

Imigracja wykwalifikowanych pracowników

Proszę zasięgnąć informacji czy w Państwa przypadku uznanie kwalifikacji jest warunkiem uzyskania prawa wjazdu do Niemiec (nie dotyczy obywateli UE). Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie "Make It In Germany".

Geneza ustawy

Uwarunkowany demograficznie niedobór fachowej siły roboczej w Niemczech już teraz jest odczuwalny w niektórych regionach i branżach. Tym bardziej ważne jest optymalne wykorzystanie potencjału fachowego mieszkających tutaj imigrantów oraz przyciągnięcie wykwalifikowanych fachowców z całego świata.

Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą ujednolica procedurę uznawania zagranicznych dyplomów zawodowych w Niemczech oraz czyni ją bardziej efektywną i przejrzystą. Od 1 kwietnia 2012 roku wszystkie osoby posiadające dyplom zawodowy oficjalnie uznawany w kraju pochodzenia  mają możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu ich dyplom odpowiada porównywalnemu dyplomowi niemieckiemu. Ułatwia to pracodawcom przeprowadzanie oceny kwalifikacji uzyskanych za granicą i zwiększa szansę imigrantów na niemieckim rynku pracy.

Bilans korzyści

  • Wraz z otrzymaniem decyzji o uznaniu równoważności kwalifikacji, wnioskodawca uzyskuje oficjalny i prawnie wiarygodny dokument, potwierdzający równoważność kwalifikacji nabytych za granicą z ich niemieckim odpowiednikiem.
  • Wnioskodawcy posiadający decyzję o uznaniu równoważności kwalifikacji mogą ubiegać się o pracę  bezpośrednio u pracodawców, co zwiększa ich szanse w procesie poszukiwania pracy.
  • W przypadku pełnej równoważności status prawny wnioskodawcy zostaje zrównany z posiadaczem odpowiedniego dyplomu niemieckiego.
  • W przypadku częściowej równoważności w decyzji szczegółowo opisane zostaną zarówno posiadane kwalifikacje jak również brakujące umiejętności. Umożliwia to łatwiejszą identyfikację tych braków  oraz ewentualnie ponowne złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji w późniejszym terminie, po ich uzupełnieniu.