IHK Fosa

Opłaty

IHK FOSA nie jest finansowana z budżetu państwa, lecz musi samodzielnie pokrywać koszty swojej działalności poprzez pobieranie opłat. Opłaty są pobierane zgodnie z zatwierdzoną tabelą opłat IHK FOSA.

Opłata za przeprowadzenie postępowania jest z reguły uiszczana przez samego wnioskodawcę.

Oprócz tego wnioskodawca ponosi koszty tłumaczeń i kolorowych kopii dokumentów. Jeśli w przypadku braku wymaganych dokumentów konieczne jest przeprowadzenie analizy kwalifikacji (na podstawie art. 14 BQFG), to do pokrycia związanych z tym kosztów również zobowiązana jest osoba składająca wniosek.

Tabela opłat IHK FOSA

Aktueller Gebührentarif der IHK FOSA

Gebührentarif IHK FOSA

Wsparcie finansowe procedury uznawania kwalifikacji zawodowych

W przypadku trudności z opłaceniem procedury uznania kwalifikacji, dla osób mieszkających w Niemczech istnieje wiele możliwości otrzymania wsparcia finansowego:

Federalna dotacja na uznanie kwalifikacji zawodowych ze środków Federalnego Minister-stwa Edukacji i Badań Naukowych

Dotacja (niem. Anerkennungszuschuss) ta jest instrumentem dofinansowującym koszty uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych dla osób o niskich dochodach, w szczególności dla tych, które nie mają możliwości skorzystania z innych funduszy. Wsparcie w ramach tej bezzwrotnej dotacji wynosi obecnie maksymalnie 600 euro. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć przed złożeniem samego wniosku o uznanie w IHK FOSA. Składanie wniosków o wyżej wymienioną dotację jest możliwe do 30.06.2023 r. Projekt ten jest finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej: www.anerkennungszuschuss.de.

Ulotka Anerkennungszuschuss

Zasady przyznawania dotacji Anerkennungszuschuss

Zasady przyznawania dotacji w Hamburgu

Program stypendialny w kraju związkowym Hamburg (niem. Stipendienprogramm der Stadt Hamburg) jest przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą.

Program ten oferuje wsparcie w utrzymaniu w formie comiesięcznego stypendium dla osób które uzyskały częściowe uznanie kwalifikacji w celu wyrównania wykazanych różnic. Umożliwia on jednocześnie dofinansowanie kosztów uznania, jak na przykład opłat administracyjnych, kosztów tłumaczeń, opłat za uczestnictwo w kursach czy opłat egzaminacyjnych. Programem tym objęte są osoby, które są zameldowane na pobyt stały na terenie Hamburga i nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia agencji lub centrów pracy. W przypadku osób zatrudnionych objętych programem, dochód (własny lub wspólny w przypadku małżeństw) nie może przekroczyć wyznaczonego limitu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: https://www.ifbhh.de/studium/anerkennung-abschluesse/.

Zasady przyznawania dotacji w Hamburgu

Agencje pracy i centra pracy

Instytucje odpowiedzialne za pośrednictwo pracy i integrację zawodową mogą udzielać dotacji w celu wspomagania zatrudnienia, takich jak fundusz na pośrednictwo pracy, staże, dofinansowanie ustawicznego kształcenia zawodowego, a co za tym idzie również na wsparcie finansowe procedur uznawania kwalifikacji zawodowych. W ramach tych funduszy opłacone mogą być na przykład koszty tłumaczeń, uwierzytelnień i opłat za procedury uznawania kwalifikacji. Szczegółowe informacje za ten temat można uzyskać bezpośrednio w agencjach i centrach pracy w Państwa miejscu zamieszkania.

Instrukcja 201705011 z 22.05.2017 r

Agencja Pośrednictwa Pracy Za Granicą przy Federalnym Urzędzie Pracy

Agencja Pośrednictwa Pracy Za Granicą przy Federalnym Urzędzie Pracy (niem. Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit) oferuje bezpłatne doradztwo dotyczące udziału w programach aktywizacji zawodowej Unii Europejskiej.

W ramach programów Your first EURES Job & Reactivate możliwe jest dofinansowanie:

  • kosztów podróży na rozmowę kwalifikacyjną
  • kosztów przeprowadzki
  • kursów językowych
  • kosztów uznania kwalifikacji zawodowych, w tym: kosztów tłumaczeń i uwierzytelnień, opłat administracyjnych, testów kwalifikacyjnych i kosztów wyrównania różnic w wypadku uzyskania uznania częściowego.

Do skorzystania z wyżej wymienionych programów mają prawo obywatele UE zamieszkujący na terenie Unii Europejskiej, którzy chcą podjąć zatrudnienie, rozpocząć kształcenia zawodowe lub odbyć staż w innym kraju członkowskim UE lub na terenie Islandii i Norwegii.

Dane kontaktowe:
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung
Virtuelles Welcome Center
tel.: +49 228 713 1313
e-mail: zav@arbeitsagentur.de

Ulotka “Your First EURES Job” po niemiecku

Reactivate

Strona internetowa Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES