IHK Fosa

Uznanie kwalifikacji zawodowych bez dokumentów

Uznanie kwalifikacji zawodowych bez dokumentów

Proces uznania kwalifikacji zawodowych odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów. Jeśli jednak, z niezawinionych przez wnioskodawcę przyczyn, wymagane dokumenty nie mogą zostać przedłożone, to zgodnie z niemieckim ustawodawstwem istnieje możliwość stwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych za pomoca analizy kwalifikacji (niem. Qualifikationsanalyse [QA]). Powody, dla których przedłożenie dokumentów nie jest możliwe, należy uzasadnić w sposób zgodny ze stanem faktycznym.

W przypadku analizy kwalifikacji obowiązują, tak jak w postępowaniu standardowym, ustawowe warunki dla złożenia prawomocnego wniosku, tj. podstawą prawną do wszczęcia postępowania jest posiadanie uznawanego w państwie pochodzenia wykształcenia zawodowego.

Metody ustalania kwalifikacji zawodowych

Do sposobów ustalania kwalifikacji zawodowych należą rozmowa z ekspertem, próbka pracy jak również praca próbna w przedsiębiorstwie itd. Analiza kwalifikacji nie jest oceniana, może ona jedynie zostać zaliczona lub nie. Wyniki analizy kwalifikacji są cześcią składową procesu uznania kwalifikacji zawodowych w ramach naszego postepowania.

Koszty

Analiza kwalifikacji jest odpłatna. Związane z nią są dodatkowe koszty, jak na przykład koszty zużytego materiału, wynajęcia maszyn itp. Całość kosztów analizy kwalifikacji zależna jest od indywidualnego nakładu finansowego powstałego w konkretnym przypadku. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość refundacji kosztów postepowania w ramach projektu NetQA. W zależności od sytuacji osobistej możliwe jest również wsparcie finansowe ze strony agencji i centrów pracy jak również w formie wspomnianej dotacji Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych lub przez inne programy stypendialne w poszczególnych krajach związkowych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w naszej instytucji.

Droga do analizy kwalifikacji

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych wszczęte zostaje w momencie złożenia wniosku w naszej instytucji. Oprócz przedłożonych dokumentów należy w uzasadnionych przypadkach przedstawić oświadczenie, w którym wyjaśnią Państwo powody, które uniemożliwiają przedłożenie dalszych dokumentów. W takim przypadku pracownicy IHK FOSA zgłoszą się do Państwa w celu omówienia dalszych kroków postępowania.

Więcej na temat dla wnioskodawcy:

Analiza kwalifikacji krok po kroku

Schemat przedstawia krok po kroku przebieg postępowania w ramach analizy kwalifikacji.

Ulotka NetQA

Informacje o uznaniu wykształcenia przy pomocy analizy kwalifikacji.

Film: analiza kwalifikacji


Projektu NetQA

Na początku 2019 r. rozpoczęto realizację projektu Netzwerk Qualifikationsanalyse (NetQA).

Celem projektu jest wsparcie instytucji odpowiedzialnych za uznawanie wykształcenia zawodowego w kwestiach związanych z analizą kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu powstaje na terenie całych Niemiec sieć instytucji zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych.

Instytucje odpowiedzialne za procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych będą mogły w ten sposób korzystać wzajemnie z wiedzy i doświadczeń zdobytych w ramach projektu i optymalizować tym samych własny zakres działań.